اثرات ضد باکتریای بره موم - توان اکسیر فارمد

پیچیدگی درمان بیماریهای عفونی ناشی از مقاوم شدن تعداد بی شماری از میکروب ها به انواع آنتی بیوتیک ها نیاز به استفاده از فراورده های طبیعی حاوی اثرات ضد باکتریای را افزایش داده , یکی از این فراورده ها بره موم است . درپژوهشی خاصیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی بره موم روی باکتری سودوموناس ائروژینوزا عامل انواع مختلفی از عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظوربره موم کندوهای زنبور عسل مناطق مختلف استان کردستان جمع آوری و در ازمایشگاه با استفاده از اتانول 70درصد از انها عصاره گیری به عمل آمد و سپس باکتری سودوموناس ائروژینوزا را در محیط اختصاصی کشت داده و با استفاده از روش رقت در براث و انتی بیوگرام تحت تاثیر رقت های مختلف عصاره های آبی و الکلی بره موم قرار داده شد.در روش رقت در براث به ترتیب برای عصاره آبی و الکلی با حلال اتانول و دی متیل سولفو اکساید غلظت های 2.62 , 0.656 و 1.32 میلی گرم در میلی لیترو بالاتر باعث مهار کامل رشد باکتری مذکور شده و در روش آنتی بیوگرام دیسک حاوی 5.25 میلی گرم در دیسک باعث ایجاد هاله ی عدم رشد به قطر 15 میلی متر گردید. به این ترتیب حداقل غلطت مهار کنندگی رشد (MIC) عصاره الکلی با حلال اتانول برای باکتری سودوموناس ائروژینوزا 0.656 میلی گرم در میلی لیتر در نظر گرفته شد که نشان دهنده ی اثرات ضد باکتریای بهتر عصاره الکلی بره موم تولیدی برخی از مناطق کردستان روی باکتری سودوموناس ائروژینوزا می باشد.